KOR-LUBIN S.L. C/ Ponent, 1 - 08519 Sant Bartomeu del Grau

Telefons/e-mail :

Gerencia 669 44 82 41

Administració 609 47 13 46 administracio@kor-lubin.com

Qualitat 695 36 80 58

Neteja de vidres i edificis 669 41 94 36

Fax:

93 888 91 27

Disposem de personal amb la titulació de CARNET D'APLICADOR DE TRACTAMENTS DDD Nivell Qualificat .

Kor-Lubin S.L. es un empresa inscrita en el REGISTRE OFICIAL D'ESTABLIMENTS I SERVEIS PLAGUICIDES de la Direcció General de Salut Pública,

i del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.