CONTROL DE PLAGUES

Control d'aus 

Sistemes anti-coloms i anti-aus, per les repises o canals d'aigua dels edificis.L a col·locació la fem mitjançant tècniques de treballs verticals

per la qual cosa no necessitem grues ni cap tipus d'elevadors que a vegades, degut a carrers estrets tampoc hi podrien accedir,

i també evitant així, problemes de queixes de veïns per les molèsties que causen les grues.

Un cop col·locat es invisible a la vista de les persones des del carrer. També li deixem neta la superfície bruta en la perpendicular de caiguda.

En casos que convinguin es poden realitzar captures i tractaments de xoc. També fem neteges i gestió de colomars.

Control  de plagues en sotans i/o espais confinats

Realitzem tractaments conra insectes en sotans, soterranis, clavegueram i espais confinats.